Print

Майдар холбоо нь "МОНГОЛ ИРГЭН" төслийнхөө хүрээнд Герман дахь Монгол сургуулийн багш нарын цуглаан 2015 оны 9 сарын 26 нд Берлин хотод зохион байгуулав.

Тус цуглааны зохион байгуулалтад манай Монгол - Германы эдийн засгийн клуб дэмжиж, туслалцаа үзүүлэв.